સત્સંગદીક્ષા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી

સમગ્ર વિશ્વને અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને પરમ શાંતિ અને પરમસુખ પ્રાપ્ત કરવાની સંજીવની મહંતસ્વામી મહારાજે સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથરૂપે આપી. ૩૧૫ શ્લોકમાં નિબદ્ધ આ સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ એ ૧૧૦૦ થી વધારે વિષયોને સમાવે છે.

Font: Noto Gujrati

સત્સંગદીક્ષા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી

સમગ્ર વિશ્વને અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને પરમ શાંતિ અને પરમસુખ પ્રાપ્ત કરવાની સંજીવની મહંતસ્વામી મહારાજે સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથરૂપે આપી. ૩૧૫ શ્લોકમાં નિબદ્ધ આ સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ એ ૧૧૦૦ થી વધારે વિષયોને સમાવે છે.

Font: Noto Serif

સત્સંગદીક્ષા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી

સમગ્ર વિશ્વને અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને પરમ શાંતિ અને પરમસુખ પ્રાપ્ત કરવાની સંજીવની મહંતસ્વામી મહારાજે સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથરૂપે આપી. ૩૧૫ શ્લોકમાં નિબદ્ધ આ સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ એ ૧૧૦૦ થી વધારે વિષયોને સમાવે છે.

Font: Hind Vadodara – Baloo

સત્સંગદીક્ષા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી

સમગ્ર વિશ્વને અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને પરમ શાંતિ અને પરમસુખ પ્રાપ્ત કરવાની સંજીવની મહંતસ્વામી મહારાજે સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથરૂપે આપી. ૩૧૫ શ્લોકમાં નિબદ્ધ આ સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ એ ૧૧૦૦ થી વધારે વિષયોને સમાવે છે.

Font: Anek – Anek

સત્સંગદીક્ષા આંતરરાષ્ટ્રીય સંગોષ્ઠી

સમગ્ર વિશ્વને અને પ્રત્યેક વ્યક્તિને પરમ શાંતિ અને પરમસુખ પ્રાપ્ત કરવાની સંજીવની મહંતસ્વામી મહારાજે સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથરૂપે આપી. ૩૧૫ શ્લોકમાં નિબદ્ધ આ સત્સંગદીક્ષા ગ્રંથ એ ૧૧૦૦ થી વધારે વિષયોને સમાવે છે.

Font: RASA – Mukta

अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए योग्यता

अभ्यासक्रम के प्रत्येक सत्र के बाद छात्रों की सत्रांत परीक्षा ली जायेगी | इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को BAPS स्वामिनारायण शोध संस्थान के द्वारा अभ्याक्रम की समाप्ति के बाद ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिया जायेगा |

Font: Hind

अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए योग्यता

अभ्यासक्रम के प्रत्येक सत्र के बाद छात्रों की सत्रांत परीक्षा ली जायेगी | इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को BAPS स्वामिनारायण शोध संस्थान के द्वारा अभ्याक्रम की समाप्ति के बाद ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिया जायेगा |

Font: Tiro Devanagari

अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए योग्यता

अभ्यासक्रम के प्रत्येक सत्र के बाद छात्रों की सत्रांत परीक्षा ली जायेगी | इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को BAPS स्वामिनारायण शोध संस्थान के द्वारा अभ्याक्रम की समाप्ति के बाद ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिया जायेगा |

Font: Mukta – Mukta

अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए योग्यता

अभ्यासक्रम के प्रत्येक सत्र के बाद छात्रों की सत्रांत परीक्षा ली जायेगी | इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को BAPS स्वामिनारायण शोध संस्थान के द्वारा अभ्याक्रम की समाप्ति के बाद ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिया जायेगा |

Font: Baloo

अभ्यासक्रम में जुड़ने के लिए योग्यता

अभ्यासक्रम के प्रत्येक सत्र के बाद छात्रों की सत्रांत परीक्षा ली जायेगी | इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को BAPS स्वामिनारायण शोध संस्थान के द्वारा अभ्याक्रम की समाप्ति के बाद ऑनलाइन प्रमाणपत्र दिया जायेगा |

Font: Noto Devanagari

International Seminar on Satsaṅgadīkṣā

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Font: Arima Madurai – Arima Madurai

International Seminar on Satsaṅgadīkṣā

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Font: Arima Madurai – Baloo 2 

Menu