* આ વર્ષની Covid-19ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે બી..પી.એસ. સંસ્થાના અનુદાનથી ટ્યુશન ફી ઘટાડવામાં આવી છે, આથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ માટે 3,600/- રૂપિયા કુલ ફી થશે.

Menu